NYSE: AEM 45.79
+0.36 +0.79%
Volume: 248,344
July 26, 2017
TSX: AEM 57.32
+0.52 +0.92%
Volume: 94,461
July 26, 2017
Gold: 1,249.75
-0.05 +0%
Volume:
July 26, 2017