NYSE: AEM 67,71
+0,39 +0,58%
Volume: 1 656 563
mai 24, 2024
TSX: AEM 93,83
+1,30 +1,41%
Volume: 248 936
mai 27, 2024
Gold: 2 332,50
-2,50 -0,11%
Volume: 365
mai 24, 2024