NYSE: AEM 64,30
+0,91 +1,44%
Volume: 1 323 798
mai 29, 2020
TSX: AEM 88,66
+1,35 +1,55%
Volume: 485 090
mai 29, 2020
Gold: 1 713,30
+2,60 +0,15%
Volume: 137 416
mai 28, 2020