NYSE: AEM 64,00
+0,61 +0,96%
Volume: 1 929 384
mai 29, 2020
TSX: AEM 88,09
+0,78 +0,89%
Volume: 1 442 594
mai 29, 2020
Gold: 1 713,30
+2,60 +0,15%
Volume: 137 416
mai 28, 2020